Záruční doba je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy nebo shora ohraničená datem spotřeby zboží a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů České republiky.

Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. V případě doručení poškozeného zboží má kupující právo žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.
Společnost KANEX, s.r.o. nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo kurýrní společností.
V případě vrácení neprovedení zásilky na dobírku se účtuje storno poplatek. Spotřebitel snáší v souvislosti s odstoupením od smlouvy náklady na vrácení zboží, nic navíc, je to tedy cena dopravních nákladů Slovenskou poštou nebo kurýrní společností.
V případě splnění podmínek (vyplnění a odeslání Formuláře na odstoupení od smlouvy) pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. Cena nejlevnějšího způsobu dodání je 149 Kč. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od odeslání objednávky.

Při uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením emailem na info@ovcikozesiny.cz . K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám zaslali.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme = nejlevnější způsob přepravy je osobní odběr v hodnotě 149 Kč. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena bankovním převodem na Váš bankovní účet.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

3. Pokyny na reklamaci:
a) Zašlete nám zboží zpět nebo jej přineste na naši adresu nebo odevzdejte [pokud jste na převzetí zboží zplnomocnily určitou osobu, doplňte její jméno a adresu osoby nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

b) informace o úhradě nákladů na vrácení zboží:
– Přímé náklady na vrácení zboží nese postrebiteľ, podle výše uvedených podmínek.

c) informace o odpovědnosti spotřebitele za škodu vzniklou na vráceného zboží: Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

4. Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy jste nám oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen poslat reklamaci mailem, vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně faktury prodávajícímu. Reklamace musí obsahovat popis závady a číslo zákaznické objednávky. Po odeslání reklamace dostane kupující od prodávajícího potvrzení přijetí reklamace na email.
Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající oznámí výsledek reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (emailem, poštou). Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci o dobu nezbytně nutnou k této opravě.
Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s originálním obalem zboží, záručním listem a dokladem o zaplacení.
Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.